To commemorate the release of the their second movie, ‘Sumikko Gurashi: Aoi Tsukiyo no Mahou no Ko,’ Sumikko Gurashi will be ope···